Gallery
สภาพแวดล้อม และ กิจกรรม
สภาพแวล้อมและกิจกรรมหลักและกิจกรรมรอง ซึ่งเน้นในการพัฒนาทางด้านภาษา การวิเคราะห์ การอ่าน การพัฒนาการมองเห็น เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ทักษะทางภาษา,
การสื่อสาร,ดนตรี และ ศิลปะ

ภาษาอังกฤษ 1
ภาษาอังกฤษ 2
กิจกรรมทำหมอน 1
กิจกรรมทำหมอน 2
กิจกรรมนอกสถานที่ 1
กิจกรรมนอกสถานที่ 2
กิจกรรมกับผู้ปกครอง 1
กิจกรรมกับผู้ปกครอง 2
กิจกรรมการแสดง
กิจกรรมระบายสี
กิจกรรมวันพระ
กิจกรรมอนุบาลหนึ่ง 1
กิจกรรมอนุบาลหนึ่ง 2
กิจกรรมอนุบาลหนึ่ง 3
กิจกรรมอนุบาลหนึ่ง 4
กิจกรรมอนุบาลหนึ่ง 5
กิจกรรมกีฬาสี 1
กิจกรรมกีฬาสี 2
กิจกรรมกีฬาสี 3
กิจกรรมกีฬาสี 4
กิจกรรมกีฬาสี 5
ทัศนศึกษานอกสถานที่ 1
ทัศนศึกษานอกสถานที่ 2
ทัศนศึกษานอกสถานที่ 3
ทัศนศึกษานอกสถานที่ 4
กิจกรรมของเนเซอรี่ 1
กิจกรรมของเนเซอรี่ 2
กิจกรรมของเนเซอรี่ 3
กิจกรรมของเนเซอรี่ 4
1

อัลบั้มรูปอื่นในหมวดหมู่


Copyright 2012 www.anubanpranee.com All Right Reserved
นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
Engine by MAKEWEBEASY