Courses

หลักสูตรและการสอน

โรงเรียนอนุบาลปรานีจัดเตรียมหลักสูตรที่ผสมผสานโดยจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการผ่านการการเล่น  โดยยึดตัวผู้รียนเป็นสำคัญที่มีการพัฒนาผู้เรียนครบทุกด้านสมตามวัย   เพื่อเป็นการวางรากฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเติมเต็มศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ให้ผู้เรียนได้มีความสุขในการเรียนรู้ และเติมโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับปัจจุบันที่ปราถนาให้เด็กไทยเป็นเด็กเก่ง ดี มีความสุข  มีคุณธรรม จริยธรรมบนความเป็นไทย
 

ระดับชั้นและจำนวนนักเรียนที่เปิดรับ

 ระดับที่เปิด

 

แผนกเนอสเซอรี่    รับเด็กอายุ  1 ปี 6 เดือน 3 ปี

แผนกอนุบาล         รับเด็กอายุ  3 6 ปี


จำนวนนักเรียนที่เปิดรับต่อปี
                


จำนวน 
40 คน

จำนวนครู : จำนวนนักเรียน

จำนวณครู 1 คน ต่อนักเรียน 10 คนเกณฑ์พิจารณาการคัดเลือกเด็กเข้าเรียน

พิจารณารับนักเรียนในปัจจุบันที่มาจากเด็กเก่าก่อน  ส่วนนักเรียนคนอื่นๆมาก่อนรับก่อนจนกว่าจะครบจำนวน

เอกสารประกอบการสมัคร
  1. สูติบัตร
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว  3 รูป

ระเบียบการ
  1. การรับนักเรียน
  2. รับนักเรียนประเภท ไป – กลับ ทั้งชายและหญิง
  3. ผู้ปกครองนำมาสมัครด้วยตนเอง
  4. การบรรจุเข้าชั้นเรียน จะถือตามอายุ / ความสามารถ

Copyright 2012 www.anubanpranee.com All Right Reserved
นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
Engine by MAKEWEBEASY